Roasted Cauliflower

Table of Contents [Show]
Roasted Cauliflower
Roasted Cauliflower by carlsbadcravings.com,

Oven Röâsted Câùlïflöwer ïs bùrstïng wïth flâvör, cârâmelïzed edges ând the qùïckest sïde dïsh tö every meâl âll mâde ïn öne pân! It ïs the ânswer tö âll yöùr sïde dïsh wöes mâde wïth mïnïmâl effört ând nö dïshes tö cleân ùp! Röâsted Câùlïflöwer ïs 100% cùstömïzâble wïth yöùr fâvörïte seâsönïngs. Yöù cân mâke bâsïc Röâsted Câùlïflöwer, Pârmesân Röâsted Câùlïflöwer ör my fâvörïte Cùrry Röâsted Câùlïflöwer (âs pïctùred). Any wây yöù serve thïs eâsy Röâsted Câùlïflöwer recïpe, yöù wïll hâve â crâve-wörthy wïnner fùll öf fïber, ântïöxïdânts, vïtâmïns ând mïnerâls!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 lârgé héâd câùlïflöwér cùt ïntö bïté-sïzé flöréts âböùt 7-8 cùps
3 tâbléspööns éxtrâ vïrgïn ölïvé öïl
1 téâspöön yéllöw cùrry pöwdér * öptïönâl – séé nötés
1/2 téâspöön sâlt
1/4 téâspöön péppér
1/4 téâspöön gârlïc pöwdér

Curry powder is my FAVORITE seasoning with Roasted Cauliflower (please try it at least once!). You can substitute the curry powder for Italian seasoning or any of your favorite spices

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 425 dégréés F. Lïné â bâkïng shéét wïth föïl ând lïghtly sprây wïth cöökïng sprây.

2. Add câùlïflöwér flöréts ând drïzzlé wïth ölïvé öïl. Sprïnklé wïth séâsönïngs ând töss ùntïl événly cöâtéd. Spréâd câùlïflöwér öùt ïn ân évén lâyér sö thé flöréts ârén’t töùchïng.

3. Bâké ât 425 dégréés F för 25-30 mïnùtés OR ùntïl câùlïflöwér âré förk téndér ând thé édgés âré slïghtly chârréd.

4. Bést sérvéd ïmmédïâtély.
Read More this full recipes at Roasted Cauliflower

306 Comment

Rated 3/36 based on 36 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact