Bananas Foster Cheesecake

Table of Contents [Show]
Bananas Foster Cheesecake
Bananas Foster Cheesecake by ,

Thïs Bânânâs Föstér Chéésécâké récïpé ïs mâdé wïth â thïck ând créâmy bânânâ bröwn sùgâr fïllïng, cïnnâmön cöökïé crùmb crùst ând bânânâs föstér töppïng! It’s â wöndérfùl cömbïnâtïön öf bânânâs, cïnnâmön, bröwn sùgâr ând rùm thât mâkés thé möst AMAZING chéésécâké!

Prep Time: 120 minutes
Cook time: 120 minutes
Total time: 240 minutes
Servings: 16 Servings

INGREDIENTS:


CRUST

2 1/4 cùps (302g) vânïllâ wâfér crùmbs
1/2 cùp (112g) sâltéd bùttér, méltéd
5 tbsp (45g) lïght bröwn sùgâr, löösély pâckéd
1 tsp gröùnd cïnnâmön

CHEESECAKE FILLING

24 öùncés (678g) créâm chéésé, rööm témpérâtùré
1 cùp (144g) bröwn sùgâr, löösély pâckéd
3 tbsp (24g) âll pùrpösé flöùr
1 cùp (240ml) mâshéd rïpé bânânâs (2–3 bânânâs)
1 1/2 tsp gröùnd cïnnâmön
¼ tsp gröùnd nùtmég
2 tbsp (30ml) dârk rùm
3 lârgé éggs, rööm témpérâtùré

BANANAS FOSTER

1/4 cùp (56g) sâltéd bùttér
1/2 cùp (113g) lïght bröwn sùgâr, pâckéd
1/8 tsp gröùnd nùtmég
1/2 tsp gröùnd cïnnâmön
1 tbsp (15ml) héâvy whïppïng créâm
2 tbsp (30ml) dârk rùm
2 médïùm bânânâs, slïcéd ïntö cöïns

WHIPPED CREAM

1/2 cùp (120ml) héâvy whïppïng créâm, cöld
¼ cùp (29g) pöwdéréd sùgâr
½ tsp gröùnd cïnnâmön

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 325°F (163°C). Lïné â 9-ïnch sprïngförm pân wïth pârchmént pâpér ïn thé böttöm ând gréâsé thé sïdés.

2. Cömbïné thé crùst ïngrédïénts ïn â smâll böwl. Préss thé mïxtùré ïntö thé böttöm ând ùp thé sïdés öf thé sprïngförm pân.

3. Bâké thé crùst för 10 mïnùtés thén rémövé fröm övén tö cööl.

4. Cövér thé öùtsïdés öf thé pân wïth âlùmïnùm föïl sö thât wâtér fröm thé wâtér bâth cânnöt gét ïn. Séé my tùtörïâl för prévéntïng â wâtér bâth fröm léâkïng. Sét prépâréd pân âsïdé.

5. Rédùcé övén témpérâtùré tö 300°F (148°C).

6. In â lârgé mïxér böwl, blénd thé créâm chéésé, bröwn sùgâr ând flöùr ön löw spééd ùntïl cömplétély cömbïnéd ând smööth. Bé sùré tö ùsé löw spééd tö rédùcé thé âmöùnt öf âïr âddéd tö thé bâttér, whïch cân câùsé crâcks. Scrâpé döwn thé sïdés öf thé böwl.

7. Add thé mâshéd bânânâs, cïnnâmön, nùtmég ând dârk rùm. Béât ön löw spééd ùntïl wéll cömbïnéd.

8. Add éggs öné ât â tïmé, béâtïng slöwly ând scrâpïng thé sïdés öf thé böwl âs néédéd.

9. Pöùr thé chéésécâké bâttér ïntö thé crùst.

10. Plâcé thé sprïngförm pân ïnsïdé ânöthér lârgér pân. Fïll thé öùtsïdé pân wïth énöùgh wârm wâtér tö gö âböùt hâlfwây ùp thé sïdés öf thé sprïngförm pân. Thé wâtér shöùld nöt gö âbövé thé töp édgé öf thé âlùmïnùm föïl ön thé sprïngförm pân. Bâké för 1 höùr.

11. Tùrn öff thé övén ând léâvé thé chéésécâké ïn övén wïth thé döör clöséd för 30 mïnùtés. Dö nöt öpén thé döör ör yöù’ll réléâsé thé héât.

12. Crâck övén döör ând léâvé thé chéésécâké ïn thé övén för ânöthér 30 mïnùtés. Thïs cöölïng pröcéss hélps thé chéésécâké cööl slöwly tö prévént crâcks.

13. Rémövé thé chéésécâké fröm thé övén fröm övén ând lét sït ön thé cöùntér för 15 mïnùtés.

14. Rémövé thé pân fröm wâtér bâth ând rémövé âlùmïnùm föïl. Réfrïgérâté chéésécâké ùntïl cömplétély cööléd ând fïrm, 6-7 höùrs.

15. Whén chéésécâké hâs cööléd, mâké thé bânânâs föstér. Mélt thé bùttér ïn â lârgé pân övér médïùm-hïgh héât.

16. Add thé bröwn sùgâr, nùtmég, cïnnâmön ând héâvy créâm ând stïr ùntïl sùgâr ïs dïssölvéd.

17. Pöùr thé rùm ïntö thé pân, thén ùsé â lïghtér tö lïght thé rùm. Bé câréfùl, thé flâmé cân gét söméwhât hïgh. Oncé lït, âllöw ït tö cöök, swïrlïng thé pân â féw tïmés tö dïspérsé thé rùm ând flâmés. It shöùld bùrn öùt wïthïn â mïnùté ör twö, bùt ïf nöt, swïrl â lïttlé möré tö hélp ït bùrn öùt.

18. Add thé bânânâs tö thé sâùcé ând cöntïnùé cöökïng ânöthér 1-2 mïnùtés tö thïckén thé sâùcé. Rémövé fröm héât ând sét âsïdé tö cööl ând thïckén béföré âddïng tö thé chéésécâké.

19. Whïlé bânânâs föstér cööls, rémövé thé chéésécâké fröm thé sprïngförm pân ând sét ön â sérvïng plâté.

20. Tö mâké thé whïppéd créâm, âdd héâvy whïppïng créâm, pöwdéréd sùgâr ând cïnnâmön tö mïxïng böwl ând whïp ùntïl stïff péâks förm.

21. Pïpé â swïrl bördér wïth thé whïppéd créâm âröùnd thé öùtsïdé édgé öf thé chéésécâké.

22. Tö fïnïsh öff chéésécâké, âdd thé bânânâs föstér ön töp, ïn thé mïddlé öf thé whïppéd créâm. Drïzzlé thé sâùcé övér thé bânânâs ând döwn thé sïdés öf thé chéésécâké.

23. Réfrïgérâté chéésécâké ùntïl réâdy tö sérvé. Chéésécâké ïs bést för 2-3 dâys bécâùsé thé bânânâs ön töp cân spöïl
Read More this full recipes at Bananas Foster Cheesecake

578 Comment

Rated 3/44 based on 44 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact