Keto Chicken Thighs with Creamy Mushrooms Sauce

Table of Contents [Show]
Keto Chicken Thighs with Creamy Mushrooms Sauce

Keto Chicken Thighs with Creamy Mushrooms Sauce by ,
Thésé bönéléss ând skïnléss chïckén thïghs wïth mùshrööms sâùcé ïs ân éâsy, qùïck ând kétö récïpé thât´s délïcïöùsly créâmy, ând âll mâdé ïn öné skïllét.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


Chïckén Thïghs
750 g bönéléss skïnléss chïckén thïghs âröùnd 5-6 fïlléts
1 frésh lémön jùïcé
2 gârlïc clövés mïncéd
1 tsp drïéd thymé
1 tsp Rösémâry
1 tsp Sâlt
1/2 tsp crâckéd blâck péppér
2 tbsp ölïvé öïl
Créâmy Mùshrööms Sâùcé
1 tbsp ölïvé öïl
250 g slïcéd frésh mùshrööms
2 gârlïc clövés mïncéd
1 tsp frésh pârsléy chöppéd
1 tsp drïéd thymé
1 tsp drïéd rösémâry
1 cùp Héâvy Créâm
1 tsp nùtmég
sâlt ând blâck péppér
1/2 cùp frésh pârmésân chéésé shréddéd

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Chïckén Thïghs

2. Pât chïckén thïghs dry wïth pâpér töwél ând trïm öff éxcéss fât. Séâsön thé chïckén thïghs wïth lémön jùïcé sâlt. Lét ït âbsörb thé lémön jùïcé för 15 mïnùtés.

3. Cömbïné thé gârlïc clövés, thymé, rösémâry, ând péppér.

4. Cöât thé chïckén événly wïth thé cömbïnéd séâsönïng.
5...............
Read More this full recipes at Keto Chicken Thighs with Creamy Mushrooms Sauce

807 Comment

Rated 3/228 based on 228 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact