Brownie Bottom Cookie Dough Cheesecake

Table of Contents [Show]
Brownie Bottom Cookie Dough Cheesecake
Brownie Bottom Cookie Dough Cheesecake by ,
Thïs ïmpréssïvé, yét sùpér éâsy, bröwnïé böttöm cöökïé döùgh chéésécâké lööks âs fâncy âs âny déssért yöù'vé hâd fröm â réstâùrânt!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 75 minutes
Total time: 90 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1/3 cùp mïlk chöcölâté chïps
1 tsp végétâblé öïl
BROWNIE LAYER:
1 stïck ùnsâltéd bùttér ât rööm témpérâtùré (1/2 cùp)
3/4 cùp sémï-swéét chöcölâté chïps
1 cùp grânùlâtéd sùgâr
2 éggs
1/4 cùp mïlk
1 cùp âll-pùrpösé flöùr
CHEESECAKE LAYER:
18 öz créâm chéésé (2 - 8öz brïcks ând 1/4 öf ânöthér 8öz brïck), söfténéd tö rööm témpérâtùré
3/4 cùp grânùlâtéd sùgâr
3 éggs rööm témpérâtùré
1 tsp vânïllâ éxtrâct
1/2 cùp söùr créâm ör gréék yögùrt
COOKIE DOUGH LAYER:
1 stïck ùnsâltéd bùttér ât rööm témpérâtùré (1/2 cùp)
1/2 cùp grânùlâtéd sùgâr
1/2 cùp bröwn sùgâr
1/2 cùp swééténéd cöndénséd mïlk
3/4 tsp vânïllâ éxtrâct
1 cùp flöùr
1/2 tsp sâlt
1 cùp mïnï chöcölâté chïps

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. BROWNIE LAYER:

2. Préhéât övén tö 350 dégréés F. Lïné böttöm öf â 9" sprïngförm pân wïth pârchmént pâpér ând sprây pâpér ând sïdés öf pân wïth cöökïng sprây (I ùsé â bâkïng sprây, bùt yöù cöùld ùsé régùlâr sprây ând lïghtly dùst wïth flöùr ïnstéâd).

3. In â smâll sâùcépân, mélt bùttér ând chöcölâté ùntïl smööth, övér löw héât, stïrrïng öftén.

4. Tùrn öff héât ând whïsk ïn sùgâr. Sét âsïdé tö cööl för 5-10 mïnùtés, stïrrïng öftén.

5. Tö â mïxïng böwl, âdd ïn méltéd chöcölâté mïxtùré, mïlk ând éggs, whïskïng qùïckly sö thé résïdùâl héât döésn't cöök thé éggs.

6. Usé â wöödén spöön tö stïr ïn flöùr ùntïl jùst cömbïnéd. Pöùr bâttér ïntö prépâréd pân ïn ân évén lâyér, ând bâké för 25 mïnùtés.

7. CHEESECAKE LAYER:

8. Rémövé bröwnïé pân fröm thé övén ând sét âsïdé.

9. Rédùcé övén témpérâtùré tö 325 dégréés F.

10. Usïng â stând mïxér (ör hând mïxér), béât âll chéésécâké ïngrédïénts tögéthér ùntïl mïxtùré ïs smööth. Tâké câré nöt tö mïx töö qùïckly, ör âïr bùbblés wïll förm.

11. Pöùr chéésécâké bâttér övér bröwnïé lâyér ïn pân.

12. Bâké för 50 mïnùtés, ùntïl céntér ïs slïghtly jïggly (ör whén ân ïnstânt réâd thérmömétér ïnsértéd ïntö thé céntér réâds 150.

13. Rémövé fröm övén ând cööl ât rööm témpérâtùré, wïth thé pân ön â wïré râck för 30 mïnùtés tö 1 höùr.

14. Plâcé pân ïn thé réfrïgérâtör för 4 höùrs, ör övérnïght tö chïll ând fïrm ùp tö thât âmâzïng chéésécâké cönsïsténcy.

15. COOKIE DOUGH LAYER:

16. In â stând mïxér (ör hând mïxér), créâm tögéthér bùttér ând böth sùgârs ön MED-HIGH spééd ùntïl lïght ând flùffy.

17. Béât ïn swééténéd cöndénséd mïlk ând vânïllâ éxtrâct.

18. Béât ïn sâlt ând flöùr. Stïr ïn mïnï chöcölâté chïps.

19. Usé ân öffsét spâtùlâ tö géntly spréâd cöökïé döùgh övér thé töp öf thé cööléd chéésécâké.

20. Thïs ïs döné möst éâsïly whén thé sprïng hâs béén ùndöné ând thé chéésécâké ïs fréé fröm thé sïdés öf thé pân.

21. If yöù cân't spréâd thé cöökïé döùgh, géntly préss pïécés tögéthér tö "spâcklé" thé cöökïé döùgh öntö thé chéésécâké.

22. FINISH THE CHEESECAKE:

23. Mïcröwâvé mïlk chöcölâté chïps ând végétâblé öïl ïn 30 sécönd bùrsts (stïrrïng éâch tïmé), ùntïl néârly méltéd. Stïr tö mélt rémâïnïng lùmps.

24. Drïzzlé méltéd chöcölâté övér thé töp öf thé chéésécâké.

25. Tö slïcé, ùsé â löng, thïn knïfé. Dïp knïfé blâdé ïntö véry höt wâtér, shâké öff éxcéss ând slïcé câréfùlly. Bétwéén éâch slïcé, ùsé â pâpér töwél tö wïpé öff câké crùmbs ând résïdé, thén dïp knïfé ïntö thé höt wâtér âgâïn béföré slïcïng.
Read More this full recipes at Brownie Bottom Cookie Dough Cheesecake

636 Comment

Rated 5/40 based on 40 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact