Easy Tiramisu Recipe

Table of Contents [Show]
Easy Tiramisu Recipe
Easy Tiramisu Recipe by www.kitchennostalgia.com, cake recipes,dessert recipes 2017-11-11
Easy Tiramisu Recipe – easy 5-minutes, no-bake tiramisu recipe without eggs in the filling.
Easy Tiramisu is favorite Italian trifle made of ladyfingers soaked in coffee, layered with a mixture of whipped cream and Mascarpone cheese. You need only 5 minutes to make it. So quick, so easy!

I always make Tiramisu without eggs in the filling (ladyfingers still contains eggs – just a warning for people with allergies) because I don’t like recipes using raw eggs in desserts. The addition of whipped cream makes this delicious treat even lighter.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 180 minutes
Total time: 195 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 cûp (240 ml; 8 òz) whïppïng crëàm
1 cûp (225 g; 8 òz) Màscàrpònë chëësë
2-3 Tbs sûgàr tò tàstë
1 tsp vànïllà ëxtràct
1 Tbs àmàrëttò òr rûm
2 1/2 cûps (591 ml; 20 òz) stròng còld còffëë
200 g (àbòût 7 òz) làdyfïngërs* (sàvòïàrdï)
còcòà fòr dûstïng

INSTRUCTIONS:


1. Whïp crëàm, sûgàr ànd vànïllà. Add Màscàrpònë chëësë ànd àmàrëttò òr rûm.

2. Pòûr còffëë ïntò à shàllòw dïsh. Dïp ënòûgh làdyfïngërs ïn còffëë tò còvër thë bàsë òf à 6×9 ïnch (15×24 cm; 4 cûps vòlûmë) sqûàrë dïsh. Add à pàrt òf thë crëàm mïxtûrë ànd lëvël òût. Rëpëàt làyërs 1 òr 2 tïmës, ëndïng wïth thë crëàm.

3. Còvër ànd rëfrïgëràtë fòr àt lëàst 2 hòûrs. Dûst wïth còcòà bëfòrë sërvïng.


Read More this full recipes at Easy Tiramisu Recipe

786 Comment

Rated 3/85 based on 85 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact