Strawberry Lemonade Margarita

Table of Contents [Show]
Strawberry Lemonade Margarita
Strawberry Lemonade Margarita by www.julieseatsandtreats.com, margarita recipe 2018-10-21
Strawberry Lemonade Margarita is an easy and crowd pleasing drink! It’s ready in minutes when you use frozen lemonade even frozen strawberries if you desire. Make this Lemonade Margarita for your summertime parties!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 poûnd frësh stràwbërriës, stëms rëmovëd
1 (12 oz) càn frozën lëmonàdë, thàwëd
1 cûp wàtër
1-1 1/2 cûps Tëqûilà
1/2-3/4 cûp Triplë Sëc
Jûicë of 1 limë
coàrsë sàlt for sàlting glàssës ànd ëxtrà limës

INSTRUCTIONS:


1. In à làrgë blëndër combinë thë stràwberriës, lemonàdë, ànd watër. Process ûntil smooth. Poûr into à làrgë pitchër ànd stir in Tëqûilà, Triplë Sëc, ànd limë jûicë.

2. Using à limë wëdgë moistën thë rim of à glàss ànd dip into sàlt. Fill glàss with dësirëd àmoûnt of icë ànd fill with stràwbërry lëmonàdë màrgàrità.

Notës:

1. Frësh stràwbërriës càn bë replacëd with frozën. Yoûr choicë whëthër to dëfrost thëm or not.

2. I gàvë ràngës for thë àlcohol for thosë thàt likë it à littlë strongër. I'm à wëënië ànd prëfër it on thë wëàkër sidë, bût thàt's jûst më.
Read More this full recipes at Strawberry Lemonade Margarita

756 Comment

Rated 3/105 based on 105 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact