Low Carb Taco

Table of Contents [Show]
Low Carb Taco

Low Carb Taco by , Low Carb Recipes 2018-4-2
Have a low carb taco night with these cheese taco shells made from baked cheddar cheese formed into the shape of a taco!

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


2 cûps Chëddàr chëësë , shrëddëd
1 pòûnd Gròûnd bëëf
1 tàblëspòòn Chïlï Pòwdër
2 tëàspòòns Cûmïn
1 tëàspòòn Onïòn Pòwdër
1/2 tëàspòòn Gàrlïc Pòwdër
1/4 tëàspòòn Sàlt
1/4 cûp Wàtër
Tòppïngs fòr tàcò: Sòûr crëàm, àvòcàdò, chëësë, lëttûcë, ëtc.

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350F.

2. On à bàkïng shëët lïnëd wïth pàrchmënt pàpër òr à sïlïcònë màt plàcë 1/4 cûp pïlës òf chëësë 2 ïnchës àpàrt. Prëss thë chëësë dòwn lïghtly sò ït màkës ònë làyër.

3. Plàcë bàkïng shëët ïn thë òvën ànd bàkë fòr 5-7 mïnûtës òr ûntïl thë ëdgës òf thë chëësë àrë bròwn.

4. Lët thë chëësë còòl fòr 2-3 mïnûtës thën lïft ït ûp ànd plàcë ït òvër thë hàndlë òf à spòòn òr òthër ûtënsïl thàt ïs bàlàncëd òn twò cûps.


Read More this full recipes at Low Carb Taco

807 Comment

Rated 3/95 based on 95 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact