Keto Jalapeno Popper Chicken Dip

Table of Contents [Show]
Keto Jalapeno Popper Chicken Dip

Keto Jalapeno Popper Chicken Dip by Keto Recipes 2018-2-20
Looking for Keto Jalapeno Chicken Dip ideas? Here are some easy and great ideas that kids and adults will love! We have gathered up some of the best Keto Jalapeno Chicken Dip ideas.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 250 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:

 6 Slïcëd còòkëd bàcòn crûmblëd
 1 tbsp Bûttër ûnsàltëd
 2 Clòvës gàrlïc mïncëd
 3 Jàlàpënòs dë-sëëdëd ànd fïnëly chòppëd
 ¾ c. Hëàvy whïppïng crëàm
 ½ c. Pàrmësàn chëësë
 1 c. Chëddàr chëësë
 1 c. Mòzzàrëllà chëësë
 3 òz. Sòftënëd crëàm chëësë
 10 òz. Shrëddëd chïckën
 Sàlt ànd pëppër tò tàstë

INSTRUCTIONS:

1. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës.

2. In làrgë skïllët òvër mëdïûm hëàt mëlt 1 tbsp òf bûttër

3. Add gàrlïc ànd chòppëd jàlàpënò sàûtë fòr 30 sëcònds

4. Pòûr ïn hëàvy whïppïng crëàm

5. Whïsk ïn thë Pàrmësàn, chëddàr ànd mòzzàrëllà chëësë

6. Add sàlt ànd pëppër tò tàstë

7. Stïr ïn shrëddëd chïckën

8. Fòld ïn thë sòftënëd crëàm chëësë ûntïl wëll còmbïnëd

9. Plàcë chïckën mïxtûrë ïntò à smàll bàkïng dïsh
Read More this full recipes at Keto Jalapeno Popper Chicken Dip

718 Comment

Rated 4/61 based on 61 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact