Instant Pot Herb Roasted Potatoes (Video Recipes)

Table of Contents [Show]
Instant Pot Herb Roasted Potatoes
Instant Pot Herb Roasted Potatoes by Sasha Kitchen, Instant Pot recipes,potatoes 2017-8-13
Instant Pot Herb Roasted Potatoes made easy in a pressure cooker. All you need is 15 minutes to turn baby potatoes into crisp, fluffy, and flavorful side dish the whole family will love!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


• 2 p0ûnds bàby yûk0n g0lds ànd rëd p0tàt0ës, àb0ût 1 t0 1 1/2 ïnchës
• 1/2 tëàsp00n drïëd r0sëmàry
• 1/2 tëàsp00n drïëd thymë
• 1/2 tëàsp00n drïëd màrj0ràm
• 1/2 tëàsp00n drïëd 0rëgàn0
• 1/2 tëàsp00n gàrlïc p0wdër
• 1 tëàsp00n k0shër sàlt
• 1/4 tëàsp00n pëppër
• 3 tàblësp00ns 0lïvë 0ïl
• 1/2 cûp wàtër 0r chïckën st0ck

INSTRUCTIONS:


1. Wash thë pòtatòës and pat dry.

2. In a small bòwl, còmbïnë ròsëmary, thymë, marjòram, òrëganò, garlïc pòwdër, salt, and pëppër.

3. PRESS thë SAUTE mòdë bûttòn òn thë Instant Pòt. Whën HOT appëars òn thë dïsplay, add òïl and hëat wïth thë Instant Pòt lïd òpën.

4. Add pòtatòës ïn batchës and arrangë ïn a sïnglë layër.

5. Còòk, ròllïng thë pòtatòës òn all sïdës, fòr abòût 5 tò 6 mïnûtës òr ûntïl lïghtly bròwnëd and crïsp. Usïng a fòrk, pïërcë thë mïddlë òf ëach pòtatò. Altërnatïvëly, pan-fry pòtatòës ïn a skïllët òvër mëdïûm hëat ûntïl lïghtly bròwnëd and transfër tò Instant Pòt.

6. Tòss ïn hërb sëasònïngs. Add watër/stòck.

7. Prëss KEEP WARM/CANCEL bûttòn. Clòsë and lòck thë lïd, makïng sûrë thë sëalïng valvë ïs sët òn SEALING. Prëss thë manûal bûttòn, ûsë thë plûs and mïnûs bûttòns tò adjûst thë còòkïng tïmë tò 7 mïnûtës.

8. Oncë dònë, ûsë qûïck rëlëasë by prëssïng CANCEL and thën tûrnïng thë stëam flòatïng valvë òn thë lïd tò VENTING pòsïtïòn.

9. Opën lïd and transfër pòtatòës tò sërvïng plattër. Sërvë hòt.Read More this full recipes at Instant Pot Herb Roasted Potatoes

827 Comment

Rated 3/239 based on 239 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact