Chicken and Wild Rice Casserole

Table of Contents [Show]
Chicken and Wild Rice Casserole
Chicken and Wild Rice Casserole by , chicken,rice,chicken recipes 2017-9-8
Looking for a chicken recipe everyone will love? Count on a chicken casserole to do the trick! Because it's rich and creamy, this casserole recipe will please most picky eaters. Our chicken and wild rice casserole is ready for the oven in just 30 minutes, so it will make the cook happy, too.

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 35 minutes
Total time: 65 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 6 òûncë pàckàgë lòng gràín ànd wíld rícë míx
1 mëdíûm òníòn, chòppëd (1/2 cûp)
1 stàlk cëlëry, chòppëd (1/2 cûp)
2 tàblëspòòns bûttër
1 10 1/2 òûncë càn còndënsëd chíckën wíth whítë ànd wíld rícë sòûp òr crëàm òf chíckën sòûp
1/2 cûp sòûr crëàm
1/3 cûp dry whítë wínë òr chíckën bròth
2 tàblëspòòns sníppëd frësh bàsíl òr 1/2 tëàspòòn dríëd bàsíl, crûshëd
2 cûps shrëddëd còòkëd chíckën òr tûrkëy
1/3 cûp fínë y shrëddëd Pàrmësàn chëësë

INSTRUCTIONS:


1. Prëpàrë rícë míx àccòrdíng tò pàckàgë dírëctíòns.

2. Mëànwhílë, prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës F. ín à làrgë skíllët, còòk òníòn ànd cëlëry ín hòt bûttër òvër mëdíûm hëàt ûntíl tëndër. Stír ín sòûp, sòûr crëàm, wínë, ànd bàsíl. Stír ín còòkëd rícë ànd chíckën.

3. Trànsfër míxtûrë tò àn ûngrëàsëd 2-qûàrt bàkíng dísh. Sprínklë wíth chëësë. Bàkë, ûncòvërëd, àbòût 35 mínûtës òr ûntíl hëàtëd thròûgh. Màkës 4 sërvíngs.


Read More this full recipes at Chicken and Wild Rice Casserole

751 Comment

Rated 4/130 based on 130 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact