Best Veggie Burger Recipe (Vegan & Grillable)

Table of Contents [Show]
Best Veggie Burger Recipe (Vegan & Grillable)

Best Veggie Burger Recipe (Vegan & Grillable) by ,
Thïs ïs my gö-tö bùrgér récïpé ând by fâr thé BEST véggïé bùrgér récïpé! Thé bùrgérs gö wéll wïth â vârïéty öf töppïngs ând höld tögéthér véry wéll, sö théy cân bé grïlléd. Thésé bùrgérs âré héârty, sâtïsfyïng ând flâvör pâckéd!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 25 Servings

INGREDIENTS:


• 1/4 cup gröùnd flâx
• 1/2 cùp wâtér
• 3 cùps cöökéd blâck béâns (2 15-öz câns, drâïnéd ând rïnséd)
• 1 cùp câshéws*
• 1 1/2 cùps cöokéd bröwn rïcé
• 1/2 cùp chöppéd pârsély
• 1 1/2 cùps shréddéd cârröts
• 1/3 cùp chöppéd gréén önïöns
• 1 cùp bréâd crùmbs*
• 2 tâbléspööns smökéd pâprïkâ
• 1 tâbléspöön chïlï pöwdér
• 1-2 téâspööns sâlt, tö tâsté


KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS:
1. In â smâll böwl, cömbïné thé gröùnd flâx ând wâtér. Gïvé ït â lïttlé stïr ând sét âsïdé.

2. In â lârgé böwl, âdd thé drâïnéd ând rïnséd blâck béâns. Mâsh wïth â pötâtö mâshér (ör förk) ùntïl möst öf thé béâns âré â pâsté. Léâvé âböùt 1/4 öf thé béâns whölé.

3. Plâcé thé câshéws ïn â fööd pröcéssör, ând pùlsé ùntïl théy âré bréâdcrùmb sïzé, NOT â pöwdér. It's ökây ïf â féw lârgér pïécés rémâïn. Add tö thé böwl wïth thé béâns.

4. Nöw âdd thé flâx/wâtér mïx ând âll thé rémâïnïng ïngrédïénts. Mïx véry wéll wïth â lârgé wöödén spöön.

5. Usïng âböùt 1/2 cùp pér bùrgér, shâpé ïntö bùrgér pâtty shâpés âböùt 3/4 ïnch thïck

Read More this full recipes at Best Veggie Burger Recipe (Vegan & Grillable)

466 Comment

Rated 5/44 based on 44 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact