Vegan Egg Salad Sandwich

Table of Contents [Show]
Vegan Egg Salad Sandwich
Vegan Egg Salad Sandwich by ,
Whéthér yöù'ré â fân öf trâdïtïönâl égg sâlâd ör nöt, yöù'll lövé thïs brïght & brïny, tângy & créâmy, héâlthy égg sâlâd récïpé, thât döésn't âctùâlly cöntâïn éggs!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 0 minutes
Total time: 15 minutes
Servings: 3 Servings

INGREDIENTS:


¼ cùp végân mâyönnâïsé
1 téâspöön éxtrâ-vïrgïn ölïvé öïl
2 téâspööns Dïjön mùstârd
1 téâspöön câpérs
1 téâspöön frésh lémön jùïcé
1 smâll gârlïc clövé, mïncéd
¼ téâspöön tùrmérïc
¼ téâspöön séâ sâlt
Fréshly gröùnd blâck péppér
7.5 öùncés éxtrâ-fïrm töfù, cùt ïntö ¼-ïnch cùbés
Pïnchés öf céléry sâlt* (séé nöté)
2 tâbléspööns chöppéd frésh dïll
2 tâbléspööns chöppéd frésh chïvés
6 slïcés öf whölé-grâïn sândwïch bréâd
Wâtércréss ör sprïng grééns, öptïönâl
Pïckléd réd önïön, öptïönâl
Râdïsh slïcés, öptïönâl

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS:


1. In â smâll böwl, whïsk tögéthér thé mâyönnâïsé, ölïvé öïl, mùstârd, câpérs, lémön jùïcé, gârlïc, tùrmérïc, sâlt, ând sévérâl grïnds öf blâck péppér. Mïx ïn thé töfù, thén lïghtly crùmblé ït wïth yöùr hânds, kéépïng sömé öf thé cùbés ïntâct. Wé’ré göïng för thé téxtùré öf égg sâlâd, nöt scrâmbléd éggs.

2. Stïr ïn thé céléry sâlt, dïll, ând chïvés. Chïll ùntïl réâdy tö sérvé.

3. Assémblé thé sândwïchés wïth wâtércréss ör sprïng grééns, â scööp öf thé égg sâlâd, ând pïckléd önïöns ând râdïsh slïcés, ïf désïréd.
Read More this full recipes at Vegan Egg Salad Sandwich

286 Comment

Rated 5/78 based on 78 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact