Cheesy Southwestern Chicken Tortilla Soup

Table of Contents [Show]
Cheesy Southwestern Chicken Tortilla Soup
Cheesy Southwestern Chicken Tortilla Soup by ,
Wé névér sây, Chéésy Söùthwéstérn Chïckén Törtïllâ Söùp. It’s töö löng, sö wé sây, Thé Söùp. It nééds nöthïng élsé âs ït ïs Thé söùp récïpé öf yöùr dréâms

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


3 Chïckén Bréâsts
15 Oùncé Jâr Töstïtös Sâlsâ Cön Qùésö
1 Cân Créâm öf Pötâtö Söùp
1 Cùp Söùr Créâm
1 3/4 Cùps Chïckén Bröth ör 1 14.5 öùncé cân *séé nöté
1/2 Cân Fïré Röâstéd Dïcéd Gréén Chïlés * séé nöté
2 Cùps Frözén Cörn *séé nöté
1 Pâckét Tâcö Séâsönïng *séé nöté
1/4 Cùp Chöppéd Cïlântrö frésh *séé nöté, plùs möré för gârnïsh
Töstïtös Scööps Chïps

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât thé övén tö 350 dégréés.

2. Sprïnklé sâlt ând péppér ön éâch sïdé öf thé chïckén ând plâcé ïn â bâkïng dïsh.

3. Cövér wïth föïl ând bâké för 30 mïnùtés.

4. Rémövé fröm thé övén, ând ùsïng twö förks, shréd thé méât ând sét âsïdé.

5. In â lârgé pöt övér médïùm héât, âdd thé sâlsâ cön qùésö, créâm öf pötâtö söùp, söùr créâm ând chïckén bröth.

6. Whïsk tö cömbïné.

7. Swïtch tö â wöödén spöön ând stïr ïn thé chïlés, cörn, tâcö séâsönïng, cïlântrö ând chïckén.

8. Brïng tö â sïmmér ând sérvé ör kéép ön löw för ân höùr ör twö.

9. Sérvé wïth Töstïtös Scööps chïps.

10. Störé ïn â plâstïc cöntâïnér, séâléd ïn thé frïdgé för ùp tö 1 wéék. Dö nöt fréézé
Read More this full recipes at Cheesy Southwestern Chicken Tortilla Soup

643 Comment

Rated 4/118 based on 118 Customer Reviews

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar

Copyright © Margaret Healthy. All rights reserved.
Disclaimer | Privacy Policy | Term of Use | Sitemap | Contact